Stavební úřad zahájil stavební řízení na vybudování středotlakého plynovodu a devětasedmdestát připojek pro lokalitu rodinných domků na Spálence a zčásti na katastrálním územíHradišťko. O stavební povolení zažádal Jaroslav Třešňák z Teplic v zastoupení Rostislavem Turkem. Plynovod má být vybudován v celkové délce 2.176 m, na přípojky padne dalších 401 m potrubí. Přípojky budou ukončeny na hranicích budoucích stavebních pozemků v plynoměrných domech.

 Účastníci řízení mohou písemnou formou uplatnit námitky na odboru výstavby nejpozději do 7 dnů ode dne doručení, za který je považován den sejmutí vyhlášky z úřední desky. Vyhláška byla vyvěšena 17. července, na úřední desce musí zůstat nejméně 15 dnů. K námitkám podaným po termínu nebude přihlédnuto.
kop