Územní rozhodnutí na rekonstrukci silnice II/328 Kolín - Ovčáry vydal kolínský stavební úřad. Před samotným zpracováním projektu bude provedeno měření hluku v předmětné lokalitě, kolaudace stavby je v územním rozhodnutí navíc podmíněna výsledky měření hluku v chráněných venkovních a vnitřních prostorech objektů, kde proběhla výměna oken za protihlukové.

Podél komunikace se dále objeví šestatřicet pouličních lamp a cca dvanáct osvětlovacích těles pro cyklostezku. Modernizován bude rovněž přejezd na vlečce do rafinerie PARAMO, stávající konstrukce bude nahrazena celopryžovou a osazena do závěsné zídky z prefabrikátů. Přechod pro pěší a cyklisty bude též nahrazen celopryžovou konstrukcí.

Celkem 5.271 m3 ornice a 28 m3 podorničí, které bude v lokalitě „vytěženo“, se přemístí a rozprostře v katastru Volárny. Zbytek podorničí o objemu 2.062 m3 se převeze na meziúložiště a poté se v rámci rekultivace využije zazelenění svahů podél silnice.

Proti vydanému rozhodnutí se mohou účastníci řízení do patnácti dnů po doručení odvolat k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím stavebního úřadu MěÚ Kolín. Za den doručení se považuje poslední den vyvěšení rozhodnutí na úřední desce, v tomto případě tedy 16. duben.
kop