Územní rozhodnutí o umístění stavby - deseti rodinných domů, včetně přípojek a oplocení pozemků domů, místní komunikace, středotlakého plynovodu, vodovodu, podtlakové splaškovové kanalizace, veřejného osvětlení, podzemního telekomunikačního vedení, nízkonapěťových elektrických rozvodů, trafostanice a elektrických vysokonapěťových rozvodů od stávající k nové trafostanici - ve Třech Dvorech vydal odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně. Z deseti rodinných domů jich bude osm do 300 m2 a dva nad 300 m2 zastavěné plochy. Domy se sedlovou, popř. valbovou střechou, mohou mít max. dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Obslužná komunikace bude 7 m široká (bez chodníků) a musí zajišťovat přístup ke všem nově navrženým parcelám, ve zbývající šířce budou vybudována parkovací stání, popř. zelený pás. Původně investor zamýšlel v lokalitě vybudovat ještě tenisový kurt a venkovní bazén, v rámci územního řízení však od tohoto záměru upustil. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Po nabytí právní moci zůstává územní rozhodnutí v platnosti dva roky, pokud však bude v průběhu lhůty zažádáno o vydaní stavebního povolení, v platnosti zůstane i poté.
kop